Privacy en Veiligheid

SMA Olympia doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wijzen wij u op hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van ons ZBC dienen om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle informatie over dit onderwerp leest u in onze folder ‘Uw patiëntendossier’.

Verwerking van persoonsgegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken en deze in het kader van zorgverlening en onderzoek gebruiken. Het gebruik van persoonsgegevens (de wetgever spreekt niet van gebruik van persoonsgegevens maar noemt dit verwerken van persoonsgegevens) is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van het SMA gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een bewerkingenregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Recht op privacy

Als patiënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling inzage krijgen in uw dossier en zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. De informatie mag alleen met uw toestemming aan anderen (zoals uw partner) worden doorgegeven. Het recht op privacy houdt ook in dat u kunt vragen om een aparte ruimte om een gesprek met uw behandelend arts te kunnen voeren of dat een medische handeling wordt uitgevoerd, zonder dat anderen dit kunnen zien.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

De basisregel is dat SMA Olympia zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens staan opgenomen in de folder ‘Uw patiëntendossier’.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten SMA Olympia verstrekt.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen. De wijzen waarop u deze rechten kunt uitoefenen staan uitvoerig beschreven in de folder ‘Uw patiëntendossier’.

Privacyverklaring informatie op uw zorgnota

Het is mogelijk, vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, een privacyverklaring te ondertekenen waarmee u aangeeft dat u er bezwaar tegen heeft dat er zorgactiviteiten op uw zorgnota worden vermeld. Deze verklaring is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Bekijk zo nodig de folder “Uw privacyverklaring”.

Klachtenregeling

Hoe kunt u een klacht melden?
De snelste manier is om dit rechtstreeks kenbaar te maken bij de administratie van het SMA. U kunt bellen, mailen en/of schrijven. Vermeld in ieder geval uw naam, telefoonnummer en geboortedatum (geboortedatum van betrokkene), zodat we snel kunnen onderzoeken wat er is gebeurd.

Wat doen wij met uw klacht?
De klachtenregeling van het SMA is gericht op klachtenopvang en –bemiddeling. Afhankelijk van de inhoud van uw klacht neemt de locatiemanager of de klachtensportarts contact met u op. U kunt uw klacht dan nader toelichten en met u zoeken naar een goede manier om uw klacht op te lossen. Indien uw klacht gericht is tegen een zorgverlener kunnen zij bemiddelen en u in contact brengen met deze zorgverlener.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?
Bent u niet tevreden over de klachtopvang en -bemiddeling door het SMA dan kunt u kiezen voor behandeling en/of bemiddeling van uw klacht door een Klachtenfunctionaris. Het SMA is aangesloten bij de klachtenregeling van de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde). Op het SMA is een folder beschikbaar. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.Als u er met uw sportarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Elke sportarts in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Het SMA is via de VSG aangesloten bij de stichting Geschillencommissie EZa. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.